Klauzula informacyjna administratora

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informuję, iż:

 1. w związku z nawiązaną/trwającą współpracą, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. Poniżej wskazujemy pełne dane administratora:
  Brochard Polska Sp. z o.o., NIP 9860239099, ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz w dalszej treści zwana także „Administratorem”.
 2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy (przetwarzamy) w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy kupna-sprzedaży, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług oraz zgodności świadczonych usług z obowiązującym prawem - przez czas trwania współpracy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, sporządzanie stosownej dokumentacji, w tym dokumentacji podatkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

  • przez czas wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym także wystawiania faktur lub innych dokumentów zgodnie z przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
  • na potrzeby wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w tym w szczególności w związku z podnoszeniem jakości świadczonych przez nas usług - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
 3. Państwa dane przekazujemy lub możemy przekazywać:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   • obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,
   • podwykonawcom wspierającym nas w świadczeniu usług dla naszych klientów;
   • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
   • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu, w tym w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
   • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 4. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
 5. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach prawa przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych;
  • prawo ich sprostowania,
  • prawo ich usunięcia, w tym prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o przepis prawa, Administrator uprawniony będzie do kontynuowania przetwarzania na zasadach przewidzianych w przepisie.

  Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek bezpośrednio w siedzibie Administratora wskazanej w punkcie 1) powyżej oraz na adres e-mail: biuro@brochard.pl

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

 7. przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy.
 8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i należytego wykonywania transakcji kupna-sprzedaży. Obowiązek podania określonych danych wynika także z obowiązujących przepisów.

Polityka prywatności